Statut

 

Statut

Statut Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003r.i posiada osobowość prawną.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów.
§3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§5
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.
§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków. W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§8
Celami Stowarzyszenia są:

1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.

2. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.

3. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;

4. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.

5. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.

6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.

7. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.

8. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;

9. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;

10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

12. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.

13. Rozwijanie zainteresowań i pasji  członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży  oraz dorosłych.

14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej.

15. Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu.

16. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.

17. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego  dorosłych.
§9
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, punktów informacyjnych.
16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i terapeutyczną.
18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– zwyczajnych
– wspierających
– honorowych
§11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełna zdolność do czynności prawnych, będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§12
Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego tygodnia od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§13
Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia:
I. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
II. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
4. Dbać o mienie Stowarzyszenia.
§14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptują jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczowa i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§15
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
§16
Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
§17
Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§18
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia (lub innego gremium, np. określonej liczby członków Stowarzyszenia).
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§19
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat.
3. Wykluczenia uchwała Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
§20
Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie od Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołania w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym
Zebraniem”.
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.
§22
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§23
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
§24
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku lub częściej z własnej inicjatywy lub też na pisemny uzasadniony wniosek, co najmniej ¼ członków lub na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) Uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia.
b) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
c) Uchwalanie zmian Statutu.
d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
e) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
f) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
g) Powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń.
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
i) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
j) Wprowadzanie i likwidowanie obowiązku opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu oraz ustalanie ich obowiązku.
k) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i rozwiązania.
l) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
5. Zmiana Statutu Stowarzyszenia, odwołania Prezesa i innych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje.
6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§25
1. Zarząd składa się, z co najmniej trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, skarbnika i do 3 członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4- letnią kadencję.
4. Pozostały skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia lub ich skreślanie i wykluczanie.
b) Przyjmowanie i skreślanie członków honorowych i wspierających.
c) Rozpatrywanie podań o zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
d) Zwoływanie Walnego Zebrania członków oraz ustalenie zasad wyboru przedstawicieli na Walnym Zebraniu.
e) Powoływanie oddziałów Stowarzyszenia.
f) Ustalanie regulaminów działania jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych Stowarzyszenia.
g) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu z zastrzeżeniem §29 pkt 3.
h) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
§26
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu.
c) Występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
§27
1. Sąd Koleżeński zwany dalej „Sądem” składa się z od 3 do 5 członków.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków z wyłączeniem wniosków i skarg dotyczących władz Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się w celu rozpatrzenia pisemnego wniosku członka oraz ustosunkowuje się do tego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty jago przedłożenia.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkim członkom.
5. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
§28
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej czy Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział IV
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji.
2. Stowarzyszenie może posiadać złotówkowe oraz prowadzone w walutach obcych konta bankowe w Polsce i za granica.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacj albo podmiotu;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział V
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§30
1. Stowarzyszenie może zakładać swoje oddziały w innych miejscowościach.
2. Oddział Stowarzyszenia jest powoływany uchwałą Zarządu na pisemny wniosek co najmniej 7 osób będących członkami Stowarzyszenia wyrażających wolę pracy w oddziale.
§31
Władze Oddziału Stowarzyszenia:
1. Walne Zebranie członków oddziału.
2. Zarząd Oddziału, w skład, którego wchodzą prezes, skarbnik i sekretarz. Zarząd jest wybierany na dwa lata przez Walne Zebranie Oddziału.
§32
1. Kompetencje organów Oddziału.
a) Wybiera Zarząd Oddziału.
b) Zatwierdza program działania w oparciu o Statut Stowarzyszenia postanowienia Walnego Zebrania Stowarzyszenia i propozycje członków Oddziału.
c) Przyjmuje członków Stowarzyszenia w skład członków Oddziału.
d) Występuje z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o likwidację Oddziału.
2. Zarząd Oddziału organizuje pracę Oddziału w oparciu o Statut Stowarzyszenia, postanowienia Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz uchwały Walnego Zebrania Oddziału.
Rozdział VI
INNE POSTANOWIENIA
§33
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność wydawniczą i posiadać własne wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne.
2. Stowarzyszenie używa odpowiednich podłużnych pieczątek korespondencyjnych.
3. Stowarzyszenie może posiadać odznaki, herb i flagę, których forma i kolory są zatwierdzone przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
REORGANIZACJA I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§34
1. Stowarzyszenie jest reorganizowane lub likwidowane uchwałą Walnego Zebrania lub w przypadkach innych przewidzianych prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmując uchwałę o jego likwidacji postanawia o rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia, przekazując go w pierwszej kolejności lokalnym ośrodkom kultury i oświaty.
§35
We wszystkich przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym Statucie należy opierać się o ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach Rzeczypospolitej Polskiej” oraz zmianach tej ustawy.