ASKS

 

ASKSAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne

Historia: ASKS powstało w roku 2005 z inicjatywy społeczności lokalnej skupiając osoby zainteresowane propagowaniem i wspieraniem inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców gminy Augustów, wspieraniem społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej, wspieraniem mieszkańców gminy Augustów w prezentowaniu dorobku kulturowego gminy Augustów szerszej publiczności, promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych gminy Augustów. W grudniu 2009r.  otrzymaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego- KRS 0000237085.

O Nas: Od marca 2013 roku siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów. Nasze działania prowadzimy na terenie całego Powiatu Augustowskiego.  W naszym Stowarzyszeniu jest skupionych ponad 60 osób w różnym wieku, dużym wsparciem w naszej pracy stowarzyszeniowej, są także  Wolontariusze.

      Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje letni wypoczynek dzieciom w wieku 8-14 lat z terenu Gminy Augustów. Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie” realizujemy w formie półkolonii , co rocznie obejmujemy opieką około 80 dzieci z terenów wiejskich. W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci oprócz wypoczynku i wycieczek mają zorganizowane pogadanki edukacyjne, zajęcia min. profilaktyczne, edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku, integracyjne poprzez taniec oraz  zajęcia świetlicowe, plastyczne i sportowe.

Stowarzyszenie od 2016 roku zrealizowało projekty  z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna min.

 1. Projekt „Slavic people for culture / Słowianie dla kultury” Grupa Czeska – Lisewo koło Rajgrodu sierpień –październik 2016.
 2. Projekt “We take the challenge/ Podejmujemy wyzwanie/” Grupa Litewska – Wola Michałowa –Bieszczady. Styczeń –marzec 2017.
 3. Projekt “For me, for you, for us” / „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” Grupa Litewska – Murzasichle koła Zakopanego . Sierpień – Październik 2017.
 4. Projekt „No borders, brother!” / „Bez granic, bracie!” Grupa Słowacka – Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 2018.
 5. Projekt  „Behind The Glass Curtain” / „Za szklaną kurtyną”. Grupa Słowacka – Graby koło Gorzowa Wielkopolskiego 2018.
 6. Projekt „ Our story – our path „ / „Nasza historia – nasza ścieżka” – Grupa Litewska – Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 2019.
 7. Projekt „Rozwiń skrzydła i leć/Spread the wings and fly. Wspólna inicjatywa Polski i Słowacji. Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 2020.
 8. Uwaga! Klimat! Obudźcie się! Działajcie! / Warning! Climat! Wake up! Wspólna inicjatywa Polski i Litwy. Murzasichle koła Zakopanego kwiecień –październik 2020.
 9. „Nie poddaj się”. Projekt w ramach programu Erasmus + Wspólna inicjatywa Polski i Słowacji. Murzasichle koło Zakopanego październik  2021.

 10. Jesteśmy tym o czym marzymy w ramach programu Erasmus + Akcja 1, Mobilność edukacyjna Wymiana Młodzieży.  Wspólna inicjatywa Polski i Litwy. Murzasichle koła Zakopanego lipiec 2022.
 11. Logujemy się do życia / Logging on to life   Wspólna inicjatywa Polski i Słowacji. Murzasichle koło Zakopanego styczeń 2023

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 1. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
 1. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
 1. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
 1. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
 1. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
 1. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
 1. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
 1. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
 1. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 1. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.
 1. Rozwijanie zainteresowań i pasji członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej.
 1. Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dorosłych.

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
 2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
 3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
 5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
 6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
 7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
 8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
 9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
 10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
 11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
 12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
 13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, punktów informacyjnych.
 16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
 17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i terapeutyczną.
 18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
 19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.