O NAS

 

ASKSAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne powstało w roku 2005 z inicjatywy społeczności lokalnej skupiając osoby zainteresowane propagowaniem i wspieraniem inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców gminy Augustów, wspieraniem społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej, wspieraniem mieszkańców gminy Augustów w prezentowaniu dorobku kulturowego gminy Augustów szerszej publiczności, promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych gminy Augustów. W grudniu 2009r. otrzymaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego- KRS 0000237085.

Od marca 2013r. siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów, a głównymi celami Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 1. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
 1. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
 1. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
 1. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
 1. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
 1. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
 1. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
 1. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
 1. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 1. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.
 1. Rozwijanie zainteresowań i pasji członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej.
 1. Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dorosłych.