O NAS

 

ASKSAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne

Historia: ASKS powstało w roku 2005 z inicjatywy społeczności lokalnej skupiając osoby zainteresowane propagowaniem i wspieraniem inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców gminy Augustów, wspieraniem społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej, wspieraniem mieszkańców gminy Augustów w prezentowaniu dorobku kulturowego gminy Augustów szerszej publiczności, promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych gminy Augustów. W grudniu 2009r.  otrzymaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego- KRS 0000237085.

O Nas: Od marca 2013 roku siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów, a główne działania prowadzimy na terenie Powiatu Augustowskiego.  W naszym Stowarzyszeniu jest skupionych ponad 40 osób w różnym wieku, dużym wsparciem w naszej pracy stowarzyszeniowej, są także  Wolontariusze.

      Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje letni wypoczynek dzieciom w wieku 8-14 lat z terenu Gminy Augustów. Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie” realizujemy w formie półkolonii , co rocznie obejmujemy opieką około 80 dzieci z terenów wiejskich. W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci oprócz wypoczynku i wycieczek mają zorganizowane pogadanki edukacyjne, zajęcia min. profilaktyczne, edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku, integracyjne poprzez taniec oraz  zajęcia świetlicowe, plastyczne i sportowe.

Stowarzyszenie od 2016 roku zrealizowało projekty  z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna min.

 1. Projekt „Slavic people for culture / Słowianie dla kultury” Grupa Litewska – Lisewo koło Rajgrodu sierpień –październik 2016r.
 2. Projekt “We take the challenge/ Podejmujemy wyzwanie/” Grup Litewska – Wola Michałowa –Bieszczady. Styczeń –marzec 2017r.
 3. Projekt “For me, for you, for us” / „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” Grupa Litewska – Murzasichle koła Zakopanego . Sierpień – Październik 2017r.
 4. Projekt „No borders, brother!” / „Bez granic, bracie!” Grupa Słowacka – Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 
 5. Projekt  „Behind The Glass Curtain” / „Za szklaną kurtyną”. Grupa Słowacka – Graby koło Gorzowa Wielkopolskiego

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 1. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
 1. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
 1. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
 1. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
 1. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
 1. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
 1. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
 1. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
 1. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 1. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.
 1. Rozwijanie zainteresowań i pasji członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej.
 1. Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dorosłych.