Wakacje 2011

 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie było organizatorem Projektu ,,Bezpieczne Wakacje w Gminie Augustów 2011 ” dla dzieci z terenu Gminy Augustów. Zajęcia w ramach programu odbywały się od 11 do 17 lipca 2011r. Działaniem objęta została grupa 43 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które uczestniczyły w następujących działaniach:

11 lipiec

Spotkanie dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy i Komendy Powiatowej Policji.

 • pogadanka na temat podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku,
 • ogłoszenie konkursu plastycznego ,,Bezpieczne Wakacje?.

Spotkanie integracyjne

 • ognisko,
 • gry i zabawy ruchowe na placu zabaw,
 • wycieczka do lasu.

12-13 lipiec

Zajęcia z dziećmi w GOK i GBP w Żarnowie, Filii Bibliotecznej w Rutkach,  Świetlicy Wiejskiej w Borze i Netcie Folwark.

 • wykonanie prac plastycznych na konkurs,
 • turniej tenisa stołowego,
 • gry i zabawy komputerowe,
 • gry i zabawy sportowe na boisku (siatkówka, ringo, piłka nożna).
 • mecz piłki siatkowej,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty filmowe,
 • warsztaty plastyczne ? malowanie farbą na płótnie.

14 lipiec

Spotkanie dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie

 • pokaz propagujący bezpieczne spędzanie wakacji przeprowadzony  przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeziorkach,
 • rozgrywki sportowe , siatkówka, pobyt na placu zabaw

15 lipiec

Spotkanie w Placówce Straży Granicznej w Augustowie

 • funkcjonariusze SG przybliżyli młodym ludziom charakter i specyfikę swojej służby w formacji, m.in. poprzez prezentację specjalistycznego sprzętu technicznego, wykorzystywanego w służbie, pokaz na strzelnicy i w dziale daktyloskopii.
 • pobyt w Centrum Rekreacyjnym „Kaktusik” w Augustowie.

16 lipiec

Zajęcia z dziećmi w GOK i GBP w Żarnowie, Filii Bibliotecznej w Rutkach,  Świetlicy Wiejskiej w Boże i Netcie Folwark.

 • turniej tenisa stołowego,
 • gry i zabawy komputerowe,
 • gry i zabawy ruchowe.

17 lipiec

Ostatni dzień zajęć w ramach projektu połączony był z V Festynem Gminnym, w którym brali udział mieszkańcy Gminy Augustów. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły m.in. w Turnieju Rodzin. Podsumowany również został konkurs plastyczny ,,Bezpieczne Wakacje?; zwycięzcom wręczono nagrody. Na zakończenie podziękowano organizatorom i opiekunom Projektu ,,Bezpieczne Wakacje w Gminie Augustów ? 2011 ?.

 

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno ? Społeczne przeprowadziło działanie profilaktyczne ,, Bezpieczne Wakacje? w celu  podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia wypoczynku dzieciom z terenów wiejskich w czasie letnich wakacji. W czasie trwania programu młodzież objęto opieką instruktorów GOK i pracowników GBP w Żarnowie. Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno ? Społecznego w Żarnowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Augustów.

Właściwa troska o bezpieczeństwo wymaga szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym szczególnie pomiędzy policją, strażą pożarną, strażą graniczną, państwową inspekcją pracy i kasą rolniczego ubezpieczenia społecznego. Takiego typu spotkania służą nie tylko dzieciom, ale również wzbogacają wiedzę,  przyczyniają się do wymiany doświadczeń,  zacieśniają i usprawniają dotychczasową współpracę, a tym samym podnoszą jakość i efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa.

Wspomnienia z wakacji… Zobacz 🙂

„Bezpieczne wakacje w Gminie Augustów-2011.”