lip 082011
 

wakacje-2011

wakacje-2011

17 lipca 2011

,,Bezpieczne Wakacje w Gminie Augustów-2011

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w Żarnowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie było organizatorem Projektu ,,Bezpieczne Wakacje w Gminie Augustów ” 2011  dla dzieci z terenu Gminy Augustów. Zajęcia w ramach programu odbywały się od 11 do 17 lipca 2011r. Działaniem objęta została grupa 43 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które uczestniczyły w następujących działaniach:

11 lipiec

  1. Spotkanie dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy i Komendy Powiatowej Policji

– pogadanka na temat podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku,
– ogłoszenie konkursu plastycznego ,,Bezpieczne Wakacje?.

  1. Spotkanie integracyjne

– ognisko,
– gry i zabawy ruchowe na placu zabaw,
– wycieczka do lasu.

12  ? 13 lipiec

  1. Zajęcia z dziećmi w GOK i GBP w Żarnowie, Filii Bibliotecznej w Rutkach,  Świetlicy Wiejskiej w Borze i Netcie Folwark.

– wykonanie prac plastycznych na konkurs,
– turniej tenisa stołowego,
– gry i zabawy komputerowe,
– gry i zabawy sportowe na boisku (siatkówka, ringo, piłka nożna).
– mecz piłki siatkowej,
– warsztaty kulinarne,
– warsztaty filmowe,
– warsztaty plastyczne ? malowanie farbą na płótnie.

14 lipiec

  1. Spotkanie dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie

– pokaz propagujący bezpieczne spędzanie wakacji przeprowadzony  przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeziorkach,
– rozgrywki sportowe , siatkówka, pobyt na placu zabaw

15 lipiec

  1. Spotkanie w Placówce Straży Granicznej w Augustowie

– funkcjonariusze SG przybliżyli młodym ludziom charakter i specyfikę swojej służby w formacji, m.in. poprzez prezentację specjalistycznego sprzętu technicznego, wykorzystywanego w służbie, pokaz na strzelnicy i w dziale daktyloskopii.
–  pobyt w Centrum Rekreacyjnym ?Kaktusik? w Augustowie.

16 lipiec

  1. Zajęcia z dziećmi w GOK i GBP w Żarnowie, Filii Bibliotecznej w Rutkach,  Świetlicy Wiejskiej w Borze i Netcie Folwark.

– turniej tenisa stołowego,
– gry i zabawy komputerowe,
– gry i zabawy ruchowe.

17 lipiec

  1. Ostatni dzień zajęć w ramach projektu połączony był z V Festynem Gminnym, w którym brali udział mieszkańcy Gminy Augustów. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły m.in. w Turnieju Rodzin. Podsumowany również został konkurs plastyczny ,,Bezpieczne Wakacje?; zwycięzcom wręczono nagrody. Na zakończenie podziękowano organizatorom i opiekunom Projektu ,,Bezpieczne Wakacje w Gminie Augustów ? 2011 ?.

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno ? Społeczne przeprowadziło działanie profilaktyczne ,, Bezpieczne Wakacje? w celu  podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia wypoczynku dzieciom z terenów wiejskich w czasie letnich wakacji. W czasie trwania programu młodzież objęto opieką instruktorów GOK i pracowników GBP w Żarnowie. Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno ? Społecznego w Żarnowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Augustów.

Właściwa troska o bezpieczeństwo wymaga szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym szczególnie pomiędzy policją, strażą pożarną, strażą graniczną, państwową inspekcją pracy i kasą rolniczego ubezpieczenia społecznego. Takiego typu spotkania służą nie tylko dzieciom, ale również wzbogacają wiedzę,  przyczyniają się do wymiany doświadczeń,  zacieśniają i usprawniają dotychczasową współpracę, a tym samym podnoszą jakość i efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa.

04-07-2011r.
Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno ? Społeczne w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem  Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Augustów w

Żarnowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie,  Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje wypoczynek dzieciom w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Augustów. Zajęcia w ramach  programu odbywać się będą w terminie od 11 do 17 lipca 2011roku, w godzinach od 9 do 15. Dzieci pod opieką instruktorów i pracowników kultury będą aktywnie spędzać czas. W programie przewidziane są zajęcia  sportowe i umysłowe. Miejscem spotkań dzieci będzie: Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie, Świetlica Wiejska w Netcie Folwark, Świetlica Wiejska w Borze, Biblioteka Publiczno ? Szkolna w Rutkach. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do tych placówek w celu potwierdzenia udziału w wakacjach do dnia 5 lipca 2011r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, bliższe informacje można uzyskać w świetlicach i GOK-u.