lip 152023
 

    Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne  od 2011 roku udostępnia na stronie www. asks.pl zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności poprzez link  bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

    Sprawozdanie finansowe i merytoryczne opp Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego za 2022 rok publikujemy w przeglądarce sprawozdań pod linkiem:

 

 

Sprawozdania finansowe

 

Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami określonymi w 

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120). Począwszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje mają możliwość przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6 do tej ustawy.