mar 012013
 

W imieniu Zarządu zapraszam członków i osoby, które chcą zostać członkami ASKS-u na Walne Zebranie Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego, które odbędzie się w dniu 15 marca 2013r. o godz.15:00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek  Zygmunta Augusta 27.

                                Proponowany program Walnego Zebrania Członków

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2012r.

5. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2013.

6. Informacja Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmianach w Statucie.

7. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad  Walnego Zebrania Członków.

 

Prezes Zarządu

Ryszard Młodzianowski