maj 192013
 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu stowarzyszenia oraz uchwałę o zmianie siedziby Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 15 marca 2013r. Zmiany w statucie naszego stowarzyszenia dotyczyły m.in. głównych celów działania. Obecnie celami Stowarzyszenia jest:

 • propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno ? społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
 • promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego.
 • wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
 • promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
 • przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
 • działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
 •  działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
 •  działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 •  działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.

Jednocześnie podjęto uchwałę o zmianie siedziby stowarzyszenia w związku z tym, prosimy o posługiwanie się następującymi danymi stowarzyszenia:

 1. Siedzibą Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego jest miasto Augustów
 2. Adres: Śródmieście 9/14, 16-300 Augustów
 3. Telefon: 603 964 159
 4. E-mail: asks05@interia.pl
 5. Strona internetowa: www.asks.pl